Algemene-voorwaarden

Artikel 1. Algemeen:
Onder verkoper wordt in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden steeds verstaan de besloten vennootschap Bakkerij Gutter B.V. gevestigd te Monnickendam (Noord Holland) en aldaar kantoorhoudende aan de Oude Zijds burgwal 26, hierna te noemen ,,verkoper ”.
Uitsluitend onderstaande bepalingen gelden voor alle door verkoper af te sluiten verkoopovereenkomsten en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen, tenzij daarvan schriftelijk wordt afgeweken.

Artikel 2. Bestellingen:
Bestellingen kunnen bij verkoper, uiterlijk 1 dag voor afleverdatum voor 17:00, zowel mondeling, per telefoon, fax of via email plaatsvinden. Bestellingen kunnen door koper niet worden geannuleerd zonder toestemming van verkoper. Bij mondelinge respectievelijk telefonische bestelling zal de door verkoper terzake opgemaakte orderbon als bewijs van de opgegeven bestelling gelden.

Artikel 3. Prijzen:
Als verkoopprijzen gelden de prijzen, zoals vermeld in de prijslijsten van verkoper, welke gelden op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 4. Levertijd:
In de regel geschiedt levering van verse producten binnen 1 dag na de datum, waarop de bestelling door verkoper is genoteerd.
Levering van diepvriesproducten geschiedt in de regel binnen 1 à 2 werkdagen na de datum, waarop de bestelling door verkoper is genoteerd.

Door verkoper wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, indien voormelde leveringstermijnen worden overschreden, terwijl koper in dat geval evenmin het recht heeft de koopovereenkomst te annuleren dan wel boete of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 5. Overmacht:
Alle overeenkomsten van verkoper worden gesloten onder de voorwaarde, dat verkoper in gevallen van overmacht, waaronder begrepen belemmerde overheidsmaatregelen, gebrek aan passende vervoermiddelen, het uitvallen van vervoermiddelen, niet tijdige leveringen door leveranciers van verkoper door welke oorzaak dan ook, oorlog of oorlogsgevaren, werkstaking, brand, machinebreuk e.d., gerechtigd is de levering op te schorten, totdat de betreffende overmacht heeft opgehouden te bestaan of, ter keuze van verkoper en zonder tussenkomst van de Rechter, de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te annuleren, zonder dat verkoper tot enige schadevergoeding gehouden is, zulks met behoud door verkoopster van het recht op betaling van het reeds geleverde.

Artikel 6. Garantie:
a. Mits door de koper zorgvuldig behandeld garandeert verkoper de kwaliteit van door hem geleverde producten tot en met de op de verpakking vermelde uiterste verkoopdatum. Bij onverpakte goederen en bij verpakte goederen, waarop geen uiterste verkoopdatum is vermeld, garandeert verkoper de kwaliteit tot en met de eerste dag na de dag van levering.
b. Aanspraken op garantie dienen, wanneer het verpakte producten betreft, waarop een uiterste gebruiksdatum is vermeld, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op die uiterste gebruiksdatum te worden ingediend en bij verpakte producten, waarop geen uiterste gebruiksdatum is vermeld, alsmede bij

onverpakte producten binnen twee dagen na de dag van levering.
c. De garantie vervalt, indien de producten reeds zijn verwerkt, dan wel ingeval van onzorgvuldige of ondeskundige behandeling en/of opslag van de producten alsook ingeval van overschrijding van de in lid b genoemde termijn.
d. Indien door koper ten genoege van verkoper is aangetoond, dat de geleverde producten gedurende voormelde perioden niet de juiste kwaliteit hadden, bestaan de verplichtingen van verkoper ter keuze van verkoper uit het leveren van vervangende producten dan wel uit creditering van de verkoopprijs. Elke verder- gaande garantie is uitgesloten.

Artikel 7. Aansprakelijkheid:
Behoudens deze garantieverplichting is verkoper nimmer voor enige schade, hoe ook genaamd, aansprakelijk. Andere of verdere aansprakelijkheid, inbegrepen die tot vergoeding van kosten, schade en interessen wegens persoonlijke ongevallen, schade aan roerende of onroerende goederen of vanwege benadeling van bedrijfsbelangen en van bedrijfsschaden, hetzij direct, hetzij indirect, bij koper of derden veroorzaakt, wordt uitgesloten.

De koper is gehouden verkoper te vrijwaren en schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken tot schadevergoeding, welke derde(n) ten laste van verkoper mochten geldend maken, indien schade of letsel van derde(n) is veroorzaakt door of bij gebruik van door verkoper geleverde producten.

Artikel 8. Betaling en eigendomvoorbehoud:
a. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dienen de facturen van verkoopster zonder enige korting of compensatie binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn voldaan. De betaling wordt geacht eerst te hebben plaatsgevonden, zodra het verschuldigde bedrag op de bank- of postrekening van verkoopster is bij geschreven dan wel in contanten aan verkoper is voldaan.
b. Indien een factuur niet uiterlijk op de vervaldatum is voldaan, is koper gehouden binnen veertien dagen na factuurdatum een rente aan verkoper te betalen van 1% per maand, gerekend vanaf de vervaldatum tot aan de dag van de algehele voldoening; een gedeelte van een maand wordt hierbij als een gehele maand gerekend.
c. Buiten de hoofdsom en de in het voorgaande lid genoemde rente is verkoper gerechtigd van koper te vorderen alle kosten, die door niet (tijdige) betaling zijn veroorzaakt, zowel de gerechtelijke proces- en executiekosten als de buitengerechtelijke incassokosten.
d. Buitengerechtelijke incassokosten zijn door koper verschuldigd in al die gevallen, waarin verkoper of een namens zijn optredende derde werkzaamheden heeft moeten verrichten wegens niet (tijdige) betaling. Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen in elk geval 15% van de door en/of namens verkoper gevorderde hoofdsom, onverminderd het recht van verkoper de werkelijk gemaakte kosten aan koper in rekening te brengen.
e. Ingeval van niet-tijdige betaling als bovenbedoeld, is verkoper bovendien gerechtigd zijn leveranties ingevolge de onderhavige of andere overeenkomsten op te schorten of te annuleren, zulks te zijner keuze, zonder dat hij deswege tot enige schadevergoeding gehouden is, en met behoud door verkoper van het recht op betaling van het reeds geleverde en op schadevergoeding.

f. Verkoper heeft steeds het recht om in afwijking van de overeengekomen betalingscondities contante betaling bij aflevering van de producten te verlangen.
g. Zolang verkoper geen volledige betaling ingevolge een met koper gesloten koop- en verkoopovereenkomst zal hebben verkregen, blijft verkoper de uitsluitende eigenaar van de ingevolge die overeenkomst verkochte en geleverde producten.
Artikel 9. Geschillen:
a. Alle door verkoper aangegane overeenkomsten worden geacht, te Monnickendam, te zijn gesloten en uitsluitend het Nederlands Recht is daarop van toepassing.
b. Alle geschillen tussen koper en verkoper, ook al betreffen deze de enkele invordering van het aan verkoper verschuldigde, worden berecht door de bevoegde Rechter in het Arrondissement Amsterdam.
Artikel 10. Klantgegevens:
Indien de klant aan Bakker Gutter BV opgave doet van een adres is Bakker Gutter BV gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten zoals bedoeld in punt betaling. Klanten zijn verplicht adreswijzigingen schriftelijk te melden aan
Bakker Gutter BV
Oude Zijds Burgwal 26
1141 AB MONNICKENDAM
Bakkerij Gutter BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de acceptatie van uw bestelling, uitvoering van overeenkomsten met u en het nakomen van wettelijke verplichtingen.
De veiligheid van uw persoonsgegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Bakkerij Gutter
Oude Zijds Burgwal 26
1141 AB  MONNICKENDAM

Heeft u vragen?
Bel 0299 - 652066 of stuur ons een e-mail of bericht.

Uiterste besteltijd
Bestellingen voor morgen kunnen vandaag uiterlijk tot 17:00 uur geplaatst worden.

Veilig betalen
iDeal